محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

زینک Zn  محلول در آب 10  %W/W

بور B محلول در آب  1  %W/W

اسید آمینه های آزاد  2  %W/W

دوز مصرف :

دوز افشانه ( اسپری)

کمبود حداقلی : 100-150 cc/hl

کمبود متوسط : 250-500  cc/hl

در ابتدای چرخه بیولوژیک گیاه 2 تا 3 بار استفاده شود.
برای مرکبات و درختان میوه قبل از جوانه زنی تابستانه استفاده شود.

کودآبیاری:

مرکبات و درختان میوه : 3-7  L/ha و آبیاری
3 تا 6 بار قبل از جوانه زنی بهاره، تکرار در فواصل 10 تا 15 روزه

محصولات باغی : 3-5 L/ha و آبیاری،  طی زمان یک سوم اول محصول دهی

9848945

اطلس + یا +ATLAS  یک بهبود دهنده کمبود زینک است که تمام نشانه های کمبود زینک را در خاک های اسیدی یا بازی را از بین می برد. نحوه استفاده به صورت اسپری ( افشانه) یا تزریق مستقیم در خاک است.

خاک رس هیومیک روی را در قسمت های سطحی جذب کرده و با اندکی انتشار، اکثرا به صورت سطحی پخش و گسترش می دهد که همین امر مانع از رسیدن مواد مورد نیاز از جمله روی به ریشه های عمقی می شود و گیاهانی مانند درختان میوه از جذب این مواد بازداشته می شوند.

از نشانه های کمبود و نرسیدن این مواد به ریشه و جوانه های انتهایی، کوتاه ماندن گیاه و سایز بوته ای یا تغییر در شکل و میزان تولید میوه ها و محصول است.

بسته بندی :

  • بسته های 20 لیتری
  • بسته های 5 لیتری ِ 4 تایی 4x5L
  • بسته های 1 لیتری ِ 12 تایی 12x1L

 

بسته بندی

غیر قابل استفاده در گرمای ظهر یا طی یخبندان

ATLAS+ با اکثر محصولات گیاهی و کودها سازگار است.

پیشنهاد می شود قبل از تهیه ترکیب در مقیاس کم آزمایش شود.